Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu một số nội dung của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.

28-03-2019 15:01

Quyết đnh s 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 ca Th tướng Chính ph phê duyt đ án Cng Dch v công quc gia

Theo ni dung Quyết đnh 274/QĐ-TTg Cng Dch v công quc gia s được thiết lp ti mt đa ch duy nht có tích hp và chia s thông tin vi Cng thông tin mt ca quc gia, Cng Dch v công và H thng thông tin mt ca đin t ca các b, ngành, đa phương đ công khai minh bch các thông tin v th tc hành chính và cung cp, h tr thc hin dch v công.

Cng Dch v công quc gia được thiết lp đáp ng yêu cu các quy đnh v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông quy đnh ti Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày ngày 23/4/2018 ca Chính ph và Thông tư s 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 ca B Thông tin và Truyn thông. Đặc bit Cng Dch v công quc gia có kh năng tùy biến hin th trên các màn hình máy tính, máy tính bng, đin thoi di đng thông minh vi đ phân gii khác nhau và h tr truy cp trên hu hết các trình duyt ph biến phiên bn mi nht như: Google Chrome, Moliza Firefox, Microsoft Edge……đng thi đáp ng các quy đnh v bo đm an toàn H thng thông tin theo cp đ 4, mt s chc năng hin đi ca Cng Dch v công quc gia gm:

 

* Chc năng thông tin:

+ Cung cp công c tìm kiếm đơn gin và nâng cao đ cá nhân, t chc d dàng tìm kiếm thông tin th tc hành chính theo nhu cu, mc đích, theo t khóa, lĩnh vc, cơ quan thc hin, mc đ dch v công trc tuyến

+ Cung cp tính năng tra cu thông tin v các dch v công trc tuyến được các b, ngành, đa phương cung cp.

+ Hướng dn, h tr thc hin th tc hành chính bng b câu hi/tr li, qua tng đài h tr t đng; hòm thư; tài liu/video; gi hướng dn qua h thng trao đi ni b….

+ Gi ý, nhc nh, thông báo cho cá nhân, t chc trong thc hin thao tác phn mm và gii quyết công vic theo yêu cu.

* Chc năng cung cp dch v công trc tuyến:

+ Cung cp nn tng xác thc đin t dùng chung đ cá nhân, t chc ch đăng nhp mt ln khi s dng các Dch v công trc tuyến ti các H thng thông tin mt ca đin t, Cng Dch v công các b, ngành, đa phương theo tiêu chun quc tế.

+ Cung cp tính năng qun lý d liu người dùng theo hướng ch cung cp mt ln thành công các giy t, thông tin ca t chc, cá nhân khi thc hin Dch v công trc tuyến, kết qu gii quyết th tc hành chính được công nhn tính pháp lý trên toàn h thng.

+ Cung cp tính năng thanh toán trc tuyến trên toàn h thng khi thc hin Dch v công trc tuyến mc đ 3, 4.

+ Theo dõi tình hình, kết qu gii quyết ca tng h sơ th tc hành chính cũng như lch s quá trình gii quyết h sơ; công khai thông tin tng hp v tình hình, kết qu gii quyết th tc hành chính.

* Chc năng đánh giá s hài lòng v tiếp nhn, x lý phn ánh, kiến ngh ca cá nhân, t chc

+ Cung cp chc năng đánh giá mc đ hài lòng ca cá nhân, t chc đi vi cht lượng phc v ca các cơ quan, đơn v cung cp dch v công thông quá phiếu đánh giá đin t.

+ Công khai kết qu x lý, phn ánh kiến ngh; kết qu xếp loi, phân hng các b, ngành, đa phương trong vic gii quyết th tc hành chính.

Cng Dch v công quc gia có kh năng đáp ng 500.000 lượt truy cp/ngày và đm bo cho 40.000 người truy cp đng thi trên h thng trong năm 2019 và sn sàng hot đng liên tc 24/7.

* L trình tích hp dch v công trc tuyến trên Cng Dch v công quc gia (chia làm 02 giai đon):

+ Giai đon 2019-2020: Cng Dch v công quc gia ưu tiên tích hp các dch v công trc tuyến mc đ 3, 4 đi vi 09 nhóm th tc hành chính có s lượng h sơ ln, gm:

- Dch v công v Bo him xã hi (Đăng ký, điu chnh đóng Bo him xã hi bt buc, Bo him y tế, bo him tht nghip, Bo him tai nn lao đng - Bnh ngh nghip; cp s bo him xã hi, th bo him y tế).

- Dch v công v Tài chính (lĩnh vc thuế, hi quan): Kê khai hóa đơn qua mng; khai thuế qua mng.

- Dch v công v Kế hoch và đu tư: Đăng ký doanh nghip.

- Dch v công v Giao thông vn ti (vn ti đường b: trong nước, quc tế và dch v cp đi Giy phép lái xe, cp giy phép lái xe quc tế).

- Dch v công v Y tế: Nhóm dch v v toàn thc phm và nhóm dch v v Qun lý trang thiết b y tế.

- Dch v công v Tư pháp: Nhóm dch v công lĩnh vc h tch.

- Dch v công v Công thương: Nhóm dch v công cp giy chng nhn xut x hàng hóa; dch v xác nhn khai báo hóa cht nhp khu.

- Dch v công v Tài nguyên và môi trường: Đăng ký biến đng quyn s dng đt và quyn s hu tài sn gn lin vi đt.

- Nhóm dch v công do mt s t chc cung ng dch v công cung cp: cung cp đin; cp nước.

Trên cơ s đó, tích hp vi 03 tnh, thành ph gm: Hà Ni, Qung Ninh và Thành ph H Chí Minh trong năm 2019 và trin khai trên toàn quc vào năm 2020. Tích hp đăng ký đin, nước ti: Tp Đoàn đin lc Vit Nam; Công ty nước sch Hà Ni; Tng Công ty cp nước Sài Gòn.

+ Giai đon sau năm 2020:

- Hàng năm Chính ph ban hành danh mc các dch v công trc tuyến mc đ 3, 4 tích hp vi Cng dch v công quc gia.

- Tăng s lượng đa phương tích hp cung cp dch v công trc tuyến theo ni dung ca Đề án lên 20% mi năm cho đến 100%.Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->