Truy cập nội dung luôn

Một số chính sách mới về cải cách thủ tục hành chính

28-03-2019 14:54

1. Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/4/2019 ca Chính ph v cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính, có hiu lc thi hành ngày 21/6/2018

Ngày 23/4/2018, Th tướng Chính ph đã ban hành Ngh đnh 61/2018/NĐ-CP v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính thay thế Quyết đnh s 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 ca Th tướng Chính ph ban hành Quy chế thc hin cơ chế mt ca, cơ chế mt ca liên thông ti cơ quan hành chính Nhà nước đa phương, mt s đim mi và nhng ni dung chính ca Ngh đnh 61/2018/NĐ-CP như sau:

* Ngh đnh quy đnh rõ nhng hành vi mà cán b, công chc, viên chc không được làm trong quá trình gii quyết TTHC như: Không được ca quyn, sách nhiu, gây phin hà, khó khăn cho t chc, cá nhân thc hin TTHC; cn tr t chc, cá nhân la chn hình thc np h sơ, nhn, tr kết qu gii quyết TTHC theo quy đnh ca pháp lut; cn tr hoc ngăn chn trái phép quá trình truyn, gi, nhn d liu đin t; thay đi, xóa, hy, gi mo, sao chép, di chuyn trái phép mt phn hoc toàn b ni dung d liu thc hin TTHC; tiết l thông tin v h sơ, tài liu và các thông tin liên quan đến bí mt ca t chc, cá nhân hoc s dng thông tin đó đ trc li.

Công chc, viên chc làm vic ti b phn mt ca không được kéo dài thi gian gii quyết th tc hành chính hoc t ý yêu cu b sung h sơ, giy t ngoài quy đnh ca pháp lut; trc tiếp giao dch, yêu cu t chc, cá nhân b sung, hoàn thin h sơ không thông qua b phn mt ca, tr trường hp pháp lut có quy đnh khác; đùn đy trách nhim, thiếu hp tác, thiếu công bng, không khách quan, không đúng pháp lut trong quá trình gii quyết TTHC; ng x, giao tiếp không phù hp vi quy chế văn hóa công s.

* V t chc b phn mt ca:

- Ti cp b: căn c s lượng th tc hành chính, tn sut tiếp nhn h sơ và tr s làm vic B trưởng quyết đnh thành lp b phn mt ca trc thuc Văn phòng b, cơ quan ngang b; B trưởng B Công an, B trưởng B Quc phòng. Ngh đnh quyết đnh thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông phù hp vi điu kin công tác tng B; B trưởng B Ngoi giao căn c Ngh đnh và các điu ước quc tế mà nước Công hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam đã ký kết và điu kin hoàn cnh tng nước, tng đa bàn quyết đnh thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông ti các cơ quan đi din ngoi giao, đi din lãnh s, cơ quan đi din ca Vit Nam ti các t chc nước ngoài.

- Ti cp tnh: UBND cp tnh quyết đnh thành lp Trung tâm Phc v hành chính công là đơn v hành chính đc thù thuc Văn phòng UBND cp tnh, có con du đ thc hin nhim v, quyn hn được giao. Cơ s vt cht, tr s, trang thiết b, máy móc, k thut ca Trung tâm Phc v hành chính công do Văn phòng UBND cp tnh bo đm và qun lý.

Trường hp cp tnh chưa đ điu kin t chc Trung tâm Phc v hành chính công, ti các cơ quan chuyên môn thuc UBND cp tnh, người đng đu cơ quan chuyên môn quyết đnh thành lp B phn tiếp nhn và tr kết qu thuc văn phòng cơ quan chuyên môn đó.

- Đối vi cp huyn: UBND cp huyn quyết đnh thành lp B phn tiếp nhn và tr kết qu thuc Văn phòng HĐND và UBND cp huyn.

- Đối vi cp xã: UBND cp xã quyết đnh thành lp B phn tiếp nhn và tr kết qu thuc UBND cp xã.

* V tiêu chun, trách nhim và thi hn làm vic:

Ngh đnh quy đnh rõ trách nhim ca người đng đu b phn mt ca; quy đnh tiêu chun, trách nhim, quyn li, thi hn làm vic ca công chc, viên chc làm vic ti b phn mt ca cán b, công chc, viên chc làm vic ti b phn mt ca cp b, cp tnh, cp huyn đã được b nhim vào ngch chuyên viên hoc tương đương tr lên; có thâm niên công tác ti thiu 03 năm trong ngành, lĩnh vc được phân công và được đánh giá là hoàn thành tt nhim v; có phm cht, đo đc tt, tinh thn trách nhim cao trong thi hành nhim v được giao; có tác phong, thái đ giao tiếp, cư x lch s, hòa nhã, ci m, thân thin, chun mc, đúng quy chế văn hóa công s. Ngh đnh cũng quy đnh rõ thi hn làm vic ca cán b, công chc, viên chc được c đến làm vic ti b phn mt ca cp b, cp tnh, cp huyn không ít hơn 6 tháng và không nhiu hơn 24 tháng mi đt.

+ V mã h sơ th tc hành chính: mã s h sơ th tc hành chính do H thng thông tin đin t mt ca cp t đng, được s dng thng nht trong giao dch gia cơ quan nhà nước vi cá nhân, t chc và gia các cơ quan, đơn v vi nhau.

+ Đánh giá vic gii quyết TTHC:

- Nguyên tc đánh giá: khách quan, trung thc, chính xác, khoa hc, minh bch, công khai, công bng, bình đng đúng pháp lut trong vic đánh giá; ly s hài lòng ca cá nhân, t chc v cht lượng và tiến đ gii quyết th tc hành chính, kết qu, hiu qu thc hin nhim v làm thước đo đánh giá; bo mt thông tin cá nhân cung cp thông tin, hp tác ly ý kiến kho sát.

- Thm quyn đánh giá: cơ quan có thm quyn cp trên đánh giá cht lượng, hiu qu gii quyết th tc hành chính cơ quan trc thuc; t chc, cá nhân đến giao dch gii quyết th tc hành chính đánh giá cht lượng, tiến đ gii quyết th tc hành chính; cơ quan, người có thm quyn gii quyết th tc hành chính t đánh giá cơ quan mình; Văn phòng Chính ph đánh giá vic gii quyết th tc hành chính ti các b, ngành, UBND cp tnh; t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi - ngh nghip và t chc khác đánh giá gii quyết th tc hành chính thông qua điu tra xã hi hc.

2. Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 ca B trưởng Ch nhim Văn phòng Chính ph (có hiu lc thi hành ngày 06/01/2019) hướng dn thi hành mt quy đnh ca Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ca Chính ph v thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tc hành chính

Theo Thông tư, vic thc hin tiếp nhn h sơ, gii quyết và tr kết qu ti B phn mt ca đi vi các th tc hành chính phi được công b trong Quyết đnh công b th tc hành chính, Quyết đnh công b danh mc th tc hành chính và công khai theo quy đnh pháp lut v kim soát th tc hành chính.

Trường hp th tc hành chính được thc hin tiếp nhn và tr kết qu trc tuyến hoc thông qua dch v bưu chính công ích theo Quyết đnh s 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 ca Th tướng Chính ph v vic tiếp nhn h sơ, tr kết qu gii quyết th tc hành chính qua dch v bưu chính công ích, b sung ct cách thc thc hin trong danh mc th tc hành chính, Quyết đnh công b danh mc th tc hành chính đ th hin rõ ràng, c th các ni dung liên quan trong cách thc thc hin. Đặc bit, Thông tư quy đnh mu “Phiếu xin li và hn li ngày tr kết qu nhm nâng cao tinh thn, trách nhim ca cán b, công chc trong công tác gii quyết th tc hành chính, đng thi hn chế nhng bt cp trong quá trình gii quyết h sơ cho công dân.

Điu 11 Thông tư đã b sung chế đ báo cáo v tình hình, kết qu tình thc hin cơ chế mt ca, mt ca liên thông các đa phương, đng thi b sung vào đ cương báo cáo theo Ph lc s XII ca Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/12/2017 ca Ch nhim Văn phòng Chính ph hướng dn v nghip v kim soát th tc hành chính.

Thông tư cũng quy đnh các ch s đánh giá vic gii quyết th tc hành chính theo thang đim c th ti Điu 13 Thông tư s 01/2018/TT-VPCP, qua đó đánh giá khách quan kết qu công tác gii quyết th tc hành chính.

 Cơ quan chủ quản: UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa chỉ: Đường CMT8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Email: ubndsongcong@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 0208 3 862 238, Fax: 0208 3 862 439

Ghi rõ nguồn “http://songcong.thainguyen.gov.vn” khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Phiên bản thử nghiệm

-->